Dit is een instrument van Stimular

Ambities formuleren

Ambities kiezen

Maak uw ideeën concreter en geef een architect en installatieadviseur houvast bij het maken van een ontwerp.

Formuleer een duurzaamheidsambitie op voor u en uw bedrijf relevante thema's.

U kunt duurzaamheid op meerdere manieren invullen. Denk aan een energieneutraal, cradle to cradle, circulair bouwen of gezond gebouw, laat uw inspireren op podium duurzame gebouwen of kijk voor een stappenplan circulair bouwen in het e-book In 4 stappen circulair (ver)bouwen. Kies een invulling die bij uw bedrijf past. Kijk daarvoor bijvoorbeeld naar de milieubelasting en milieukosten in de huidige bedrijfssituatie. Zorg dat uw keuze aansluit bij het imago van uw bedrijf en uw drijfveren (calvinist, gadgetfreak, natuurmens). Dat maakt het veel eenvoudiger om uw ambities te realiseren.

Formuleer prestatie-eisen in plaats van maatregelen.

Prestatie-eisen hebben – waar mogelijk – de voorkeur. U schrijft dan niet de oplossing (warmtepomp, zonnecellen) maar het doel voor (laag energieverbruik, zelf duurzame energie opwekken). Dat geeft de architect en installateur de ruimte om slimme oplossingen aan te dragen. vanaf 2020 moet alle nieuwbouw voldoen aan de BENG-eisen (bijna energieneutrale gebouwen), dit als vervanging van de EPC-eisen die hiervoor van belang waren. Mocht u voor nieuwbouw gaan, dan moet het gebouw dus minimaal aan de BENG-eisen voldoen. De BENG-eisen zijn echter minimumeisen aan nieuwbouw en er is vaak een veel betere energieprestatie van het gebouw mogelijk. Gebruik de BENG-eisen dus echt als minimum en probeer strengere eisen op te stellen. Kijk op de website van de Rijksoverheid, voor de laatste informatie over BENG

Let erop dat vanaf 2023 een energielabel C voor bestaande kantoren verplicht is. Vanaf 2030 is een energielabel A voor bestaande kantoren verplicht. Bij een verhuizing of verbouwing is het daarom verstandig om nu al voor een energielabel A te gaan, om niet op korte termijn weer maatregelen te moeten nemen.

Er zijn meerdere instrumenten waarmee prestaties van gebouwen gemeten kunnen worden, en die u kunt gebruiken om uw prestatie-eisen te kwantificeren.

 • Met BREEAM-NL kunt u vooral laten zien hoe goed uw gebouw is. Het is een certificaat, waarmee u uw gebouw internationaal kunt vergelijken met anderen. BREEAM scoort gebouwen met pass, good, very good, excellent of outstanding.
 • Wilt u eenvoudige afspraken maken, dan bent u geholpen met GPR Gebouw. Dat is veel eenvoudiger en minder kostbaar. GPR Gebouw geeft gebouwen op vijf thema’s (energie, materialen, afval, water en gezondheid) een score van 1 tot 10.
 • Wilt u rekenkundig vaststellen wat de duurzaamheid van uw gebouw is, dan kunt u beter kiezen voor GreenCalc.
  Vul deze aan met niet-gebouwgebonden thema’s zoals parkeren of energieverbruik voor processen.
 • Wilt u rekenkundig vaststellen wat de milieuprestatie is van uw gebouw en weten of deze voldoet aan de norm van de maximum schaduwprijs van 1 euro per m2 bvo per jaar gebruik dan MPGcalc.

Voor grotere kantoorgebouwen kunt u vragen om een BREEAM-NL, GPR Gebouw of GreenCalc score. Voor een kleine winkel kan allen GreenCalc ook gebruikt worden. GPR Gebouw is er ook voor bedrijfspanden en grote winkels. De kieswijzer van Platform Duurzame Huisvesting helpt u welk instrument voor u het meest geschikt is.

Wees concreet. Noem maatregelen als prestatie-eisen niet mogelijk zijn.

Noem specifieke technieken/materialen als het niet mogelijk is om prestaties te formuleren.

Neem in ieder geval de rendabele energiemaatregelen die de overheid voor uw branche heeft geselecteerd.

Er zijn branchegerichte checklists met maatregelen met een terugverdientijd < vijf jaar. Deze zijn gemaakt voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas gebruiken, maar de maatregelen zijn vaak ook gangbaar voor kleinere bedrijven. De verhuisgerelateerde maatregelen zijn verwerkt in de adviezen van Kansen bij Verkassen.

De wetgever schrijft voor dat bedrijven die meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas gebruiken, alle energiebesparende maatregelen nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Ambitieus? Denk in concepten.

Een sterke focus op een thema maakt het eenvoudiger om helder te krijgen wat u belangrijk vindt. Voorbeelden zijn:

 • pand van de toekomst
 • cradle to cradle
 • energieneutraal gebouw
 • energieneutrale organisatie (hierbij telt ook het vervoer mee!)
 • zelfvoorzienend gebouw (autarkisch)
 • onderhoudsarm gebouw
 • flexibele en demontabele bouw
 • hergebruik van materialen
 • levensduur van 20 jaar
 • landschappelijke inpassing
 • dier- en plantvriendelijk gebouw
 • compacte bouw

Bekijk enkele voorbeelden op de website www.kansenbijverkassen.nl

Voorbeelden van ambities

Anderen dachten al over hun ambities na. Vind het wiel niet opnieuw uit.

Groot kantoor? Hanteer minimaal de eisen die de overheid stelt aan haar kantoren.

Dat betekent dat u – bij nieuwbouw en renovatie – eisen stelt aan de duurzaam bouwen score van het gebouw. Deze score wordt gemeten met GreenCalc of GPR gebouw. Bij huur en aankoop maakt u afspraken over het energielabel, over flexibele tussenwanden en over verlichting en de regeling daarvan. Bekijk alle eisen van de overheid.

Kantoor of grote winkel? Sluit aan bij de maatregelenlijst van de financiële regelingen.

De groene lening, de EIA, de VAMIL en MIA geven u financieel voordeel als u een bestaand gebouw zeer duurzaam renoveert of een zeer duurzaam nieuw gebouw bouwt. Overweeg of deze eisen voor u haalbaar zijn. Kijk in het thema Financiering, subsidies en vergunningen.

Cradle to cradle gebouw.

De centrale gedachte van de cradle to cradle (wieg tot wieg) filosofie, is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Producten moeten zodanig ontworpen worden dat alle grondstoffen ofwel volledig biologisch afbreekbaar zijn ofwel volledig herbruikbaar. Het verschil met conventioneel hergebruik is dat er geen kwaliteitsverlies is en geen restproducten overblijven die alsnog gestort worden.

Energieneutraal gebouw.

De betekenis van het woord ‘energieneutraal’ lijkt voor de hand te liggen. Maar zo eenvoudig is het niet. Wilt u een energieneutraal gebouw, definieer dan waarvoor u (netto) geen energie wilt gebruiken:

 • gebouwgebonden energiegebruik (verwarming, koeling, ventilatie, verlichting);
 • gebruikersgebonden energiegebruik (kantoorapparatuur, productie);
 • energiegebruik voor productie en transport van bouwmaterialen (gedurende de levensduur van een gebouw is dit ongeveer 20% van bovenstaande energiegebruiken);
 • mobiliteit.

Ook moet u de systeemgrens omschrijven. Dit is de grens waarbinnen de opwekking van duurzame energie meetelt. Een zonnepaneel op het gebouw telt natuurlijk mee. Maar een windmolen naast een gebouw, een biowarmtekrachtcentrale verderop in de wijk, of een contract voor de levering van windstroom van de Noordzee?

Verwante ambities zijn Passief Bouwen en Warm bouwen.

Groen gebouw.

Door verstedelijking is er steeds minder ruimte beschikbaar voor dier- en plantensoorten. Met kleine aanpassingen aan en bij uw pand kunt u de natuur een handje helpen. Denk hierbij aan groene daken, groene gevels en nestkasten voor vogels of vleermuizen. Natuurvriendelijke aanpassingen aan en nabij bedrijfspand

Vraag om een gebouw met een betere energieprestatie dan de norm.

Vraag uw architect en installateur om een gebouw met een lagere energieprestatiecoëfficiënt (EPC) dan de norm. De EPC drukt uit hoe energiezuinig een gebouw is en geldt voor een nieuw of gerenoveerd gebouw(deel).

Voor industriegebouwen geldt geen EPC, wel voor het kantoren, winkels, horeca en enkele andere gebouwfuncties. Lees meer over EPC

Stel, bij een gebouw(deel) zonder EPN, extra eisen aan de isolatie, klimaatinstallaties en verlichting.

De EPC-eis is de minimum energieprestatiecoëfficiënt (EPC) waaraan een nieuw of gerenoveerd gebouw(deel) moet voldoen. Voor industriegebouwen geldt geen EPC. Het bouwbesluit stelt voor verwarmde industriegebouwen wel eisen aan de isolatiewaarde (Rc gevels is minimaal 3,5 m²K/W, Rc dak minimaal 6,0 en HR++-glas is verplicht). Hier kunt u hogere eisen stellen, met name voor het dak.